مراحل زندگی مرغ

/
این بحث همیشه پا برجاست که اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ ، درست…