درباره تلاونگ

تاریخچه شرکت

شرکت تلاونگ از سال 1360 فعالیت خود را در عرصه تولید تخم مرغ آغاز کرده است.

بر همین اساس دارای سابقه 43 ساله در تولید تخم مرغ هستند و سوبسیت شامل آن می‌شود.

تلاونگ همواره پیشرو در سرمایه گذاری و مشارکت فنی و نوآوری‌ در زنجیره‌ ارزش صنایع غذایی مرتبط با تخم مرغ از مزرعه تا فروشگاه و تامین و توزیع است. بر این اصل، تلاونگ به عنوان اولین تولیدکننده تخم مرغ بسته بندی در ایران با بکارگیری دستگاه سورت و بسته بندی تمام اتوماتیک Moba، بدون دخالت دست، نقش تعیین کننده‌ای در خصوص هوشمندسازی صنعت غذای کشور داشته است،

تلاونگ برای نخستین بار در سال ١٣٨٤ تخم مرغ مایع پاستوریزه را تولید و به کارخانه‌جات صنایع غذایی، شیرینی و شکلات عرضه کرده است.

علاوه بر آن با داشتن آزمایشگاهی تخصصی برای بررسی‌های سلولی و مولکولی تخم‌مرغ‌ها وتعامل با بزرگان صنایع غذایی در دنیا و ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‌ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎربردی، ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی نوآوری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑین صنعت طیور و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ است.

این ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزیع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿریب اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨندﮔﺎن برساند.

چشم انداز تلاونگ

شناخته شدن به عنوان رهبر بلامنازع، پیشرو و موثر در بازار تخم مرغ و محصولات بر پایه آن.

ماموریت تلاونگ

ما برآنیم تا همه طبقات جامعه را در همه جا و همه زمان، از مزایای تخم مرغ و محصولات جانبی آن، بهره‌مند سازیم.

لوگو تلاونگ

همکاری با شرکت تلاونگ