تغذیه ای

تغذیه ای

از دیدگاه تغذیه ای، تخم مرغ منبع مناسبی برای پروتئین و چربی میباشد. پروتئین تخم مرغ تمامی اسید آمینه ها ضروری را دارا میباشد. پروتئین تخم مرغ به عنوان شاخص و استاندارد برای سنجیدن سایر منایع پروتئینی در نظر گرفته میشود. فسفولیپید اصلی تخم مرغ لیستین میباشد که در کنار آن فسفاتیدیل اتانول امین و لیپیدهای دیگر نیز وجود دارد. که این ترکیبات برای کاربردهای امولسیفایری بسیار مناسب هستند.

Nutritional-1024x681.jpg