تخم مرغ شناسنامه دار

تخم مرغ شناسنامه دار

تخم مرغ يك تركيب غني شده و گرانبهاست كه خداوند آن را آماده و مهيا برايبشر فرستاده است. هنوز هم با وجود انواع خوراكي هاي لذيذ و جديد، تخم مرغبراي چندمين سال پياپي به عنوان پرطرفدارترين و پرمصرف ترين و همچنان بهعنوان يكي از خوشمزه ترين مواد غذايي، مقام اول را در بين ساير مواد غذاييدر دست دارد