چگونگی نگه داری گوشت مرغ در بلند مدت

چگونگی نگه داری گوشت مرغ در بلند مدت

به گفته کارشناس تغذیه مریم شیر مستی امکان فریزر کردن گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد.