وضعیت تولید مرغ گوشتی در استان اردبیل

وضعیت تولید مرغ گوشتی در استان اردبیل

معرفت آذری، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: میزان سرانه گوشت مرغ مرغ در استان 25 کیلوگرم و میزان نیازی که در داخل استان به این محصول وجود دارد 31 هزار تن می باشد در حالی که تولیدات داخلی این محصول پروتئینی به 40 هزار تن می رسد.