نقش تخم مرغ در تغذیه روزانه

نقش تخم مرغ در تغذیه روزانه

محققان با بررسی های انجام شده به این مهم دست یافته اند افرادی که به مدت هشت هفته پنج مرتبه از تخم مرغ استفاده می کنند وزن بیشتری را از دست می دهند.