مناسب نبودن بازار مرغ

مناسب نبودن بازار مرغ

بازار مرغ به علت بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا مناسب نیست و تعریف چندانی ندارد.