مشکلات تولیدکنندگان داخلی با واردات تخم مرغ

مشکلات تولیدکنندگان داخلی با واردات تخم مرغ

به تازگی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مجوزی برای واردات 66 هزار تن تخم مرغ صادر شده است که 8 هزار تن تا به حال وارد شده است.