خطرات استفاده از خمیر مرغ

خطرات استفاده از خمیر مرغ

سازمان دامپزشکی، غذا و دارو و سازمان استاندارد کشور بالاخره بر سر استفاده ضایعات مرغی در تولید خمیر مرغ به اتفاق نظر رسیدند.