بحران در صنعت صادرات تخم مرغ

بحران در صنعت صادرات تخم مرغ

طی نشست رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با سران هم پای افغانستانی خود توافقی درباره صادرات تخم مرغ به کشور افغانستان صورت نگرفت.