باورهای غلط را در مورد تخم مرغ بدانیم

باورهای غلط را در مورد تخم مرغ بدانیم

در سال های اخیر  ، به دلیل اطلاعات غلطی که بین مردم رایج شده است ؛ خوردن تخم مرغ کاهش یافته و در سبد غذایی مردم کمتر دید ه می شود .